První program v C++
C++ 11

image_printTisk

Při vysvětlování jazyka C++ začneme tím nejklasičtějším příkladem, a to je varianta programu “Ahoj, světe”. Vysvětlíme si primárně důležitost funkce jménem main, jejíž význam bude na první pohled patrný. Na druhé straně příklad uvedený v tomto článku bude obsahovat řadu jazykových prvků, kde se budeme muset smířit pouze se zjednodušeným vysvětlením s tím, že se ke zmíněným prvkům vrátíme v dalších kapitolách.

Výklad začneme hned nejlépe příkladem, jak může vypadat jeden z nejjednodušších programů v C++. Na první pohled se může čtenáři příklad zdát příliš složitý, ale všechny řádky jsou v jeho následném popisu vysvětleny.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	cout << "Vítejte ve světě jazyka C++" << endl;
}
Unable to connect to the JDoodle service.

První si objasníme význam dvou úvodních řádků. Direktiva “#include” slouží ke vkládání různých funkcí do programu z jiného souboru. V našem případě je za touto direktivou uveden soubor s názvem “iostream”, který obsahuje prostředky umožňující textový vstup a výstup na konzoli. Dále u příkazu “using namespace std” se pro začátek budeme muset smířit pouze s konstatováním, že usnadňuje nějakým způsobem práci s prostředky vkládané knihovny “iostream” a že s podrobnějším vysvětlením budeme muset počkat až na závěr celé kapitoly o procedurálním programování.

Teď přejděme k popisu funkce, která musí existovat v každém programu napsaném v jazyce C++. Je to funkce s názvem main, která je jakýsi vstupní bod, od kterého se začíná program spouštět. Název int uvedený před jménem main znamená, že funkce vrací celočíselnou hodnotu, která dává nějaký význam, jak se povedlo provedení programu. Za názvem funkce a kulatými závorkami následuje pak její definice.

Definice funkce je seznam příkazů uzavřený ve složených závorkách. Takový seznam pak může být někdy nazýván i jako blok příkazů. V jazyce C++ se obecně příkazy seskupují do bloků a tyto bloky pak mohou být součástí bloků dalších. Je důležité také zmínit fakt, že každý příkaz v C++ se ukončuje středníkem.

V uvedeném příkladu blok příkazů tvořící tělo funkce obsahuje dva příkazy. První začněme druhým příkazem v pořadí se jménem return. Tento příkaz slouží k ukončení běhu funkce a v případě funkce main i k běhu celého programu. Za tímto příkazem se nachází číselná hodnota, která se předává nadřazenému programu, který náš program spustil. Na příkladu se vrací číslo nula, které znamená, že náš program skončil úspěšně. Hodnota různá od nuly by měla znamenat výstup při nějaké chybové události.

Na závěr přejdeme k popisu řádku, který zapíše na konzoli text uvedený na příkladu. Řádek začíná identifikátorem, či jinak řečeno názvem, cout, který reprezentuje výstup na textovou obrazovku. Za ním pak následuje operátor <<, který nám říká, že za ním uvedený prvek se má vypsat na obrazovku. V našem případě to je text (pozn.: texty musí být ve zdrojových kódech C++ uzavřeny do uvozovek), který se má poslat na výstup. Stojí za povšimnutí, že operátory << se za sebou mohou řetězit. Na našem příkladu můžeme vidět, že za textem následuje zmíněný operátor znovu a za ním je další důležitý identifikátor, a to endl. Tento identifikátor značí “konec řádku” a přesouvá další výstup na řádek nový.

Shrnutí:

  • Každý program v C++ musí obsahovat funkci s názvem main. V této funkci začíná běh každého programu psaného v C++.
  • Příkaz return slouží k ukončení běhu funkce, případně aplikace. Ve funkci main je doporučeno vracet i číselnou hodnotu udávající úspěch či neúspěch zpracování programu.
  • Identifikátor cout reprezentuje výstup na textovou konzoli, kam se provádí zápis pomocí operátoru <<, a dále identifikátor endl slouží k přechodu na nový řádek.
  • Texty musí být ve zdrojových kódech C++ uzavřeny do uvozovek.
image_printTisk
První program v C++
C++ 11
4.5 (90%) 4 hlasů

Související články

  • Překlad do strojového kódu V tomto článku se seznámíme s tím, jak překladač převádí zdrojový kód programu do binární podoby spustitelné operačním systémem. Článek se zmiňuje nejen o procesu překladu zdrojových kódů, […]
  • Komentáře Tento článek pojednává o způsobu zápisu komentářů ve zdrojových kódech jazyka C++. Budou popsány oba druhy komentářů, tedy jednořádkové i jejich víceřádková varianta. Použití […]
  • Obsluha chyb pomocí výjimek Tento článek je článkem úvodním tematice obsluhy chyb v jazyce C++. V tomto článku si představíme motivaci zavedení výjimek jazyka C++ jako aparátu pro detekci a zpracování chyb. Dále […]
  • Konstanty Tento článek si klade za cíl vysvětlit význam a princip fungování konstant v jazyce C++. Seznámíme se s důvody jejich zavedení, uvedu zde dvě formy jejich zápisu a krátce záměrně odbočím […]
  • Seznamy hodnot podrobněji V tomto článku se blíže seznámíme se seznamy hodnot. Máme na výběr dva typy seznamů. Seznam s pevným počtem položek nebo seznam s proměnlivým počtem položek. Seznam s pevným počtem […]
  • Technika RAII a blok finally Tento článek pojednává o technice či metodě RAII sloužící ke korektní správě prostředků i při vyhození výjimky a dále popisu bloku finally, který sice v syntaxi jazyka C++ není přímo […]