V této kapitole se objasníme pojem, co je to datový typ. Dále si ukážeme základní číselné datové typy, se kterými jazyk C++ operuje a předvedeme si různé varianty zápisu čísel, hlavně desetinných. Jazyk C++ má velmi bohatou, ale i složitou nabídku různých datových typů pro čísla. Pro prvotní pochopení ale v této kapitole vybírám jen jeden datový typ pro celočíselné hodnoty a jeden pro čísla s pohyblivou řádovou čárkou, tedy čísla desetinná.

Pokračovat ve čtení

V minulém článku jsme si řekli, že data programu jsou uchována v různých souvislých úsecích paměti. Abychom mohli v programu používat hodnotu uloženou v nějakém takovém úseku paměti, musíme jí dát jméno. Toto jméno se nazývá identifikátor a jazykové vyjádření vazby mezi datovým typem a identifikátorem se nazývá deklarace, případně definice. Jazyk C++ umožňuje definovat a deklarovat entity různých druhů, v této kapitole si ale prozatím jen ukážeme definice proměnných číselných datových typů.

Pokračovat ve čtení

Tento článek si klade za cíl vysvětlit význam a princip fungování konstant v jazyce C++. Seznámíme se s důvody jejich zavedení, uvedu zde dvě formy jejich zápisu a krátce záměrně odbočím trochu od tématu a vysvětlím fungování principu preprocesoru, jehož princip fungování je důležitý pro jeden ze způsobů zápisu konstant.

Pokračovat ve čtení

Cílem tohoto článku je osvětlit význam datového typu bool pro logickou hodnotu. Budete seznámeni s novými klíčovými slovy, vysvětlíme si rozdíl mezi operátorem porovnání a přiřazení a v závěru článku se podíváme na výstup logických hodnot na textovou konzoli.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku si představíme skupinu datových typů knihovny STL pro práci s texty. Seznámíme se s jejich inicializací, stejně tak si popíšeme další základní metody pro práci s touto skupinou datových typů.

Pokračovat ve čtení

Tento článek by měl čtenáři nastínit používání základních aritmetických operátorů v jazyce C++. Je dobré upozornit, že C++ disponuje širší sadou operátorů, než se třeba pojednává ve středoškolské matematice, a dále je třeba zmínit, že jejich zápis se od matematiky liší. Představíme si základní unární a binární operátory a pak i operátory jiné, specifické pro programovací jazyky, které jsou “zkratkami”  zápisů různých výrazů.

Pokračovat ve čtení

Tento článek pojednává o porovnávacích, jinak nazývané také relačních,  operátorech v jazyce C++. Souhrnně se o nich zmíníme, ukážeme si opět rozdíl jejich zápisu od klasické matematiky a nakonec vše završíme opět ukázkou zdrojového kódu.

Pokračovat ve čtení

Tématem tohoto článku jsou logické operátory, které slouží ke skládání jednoduchých výrazů, i jejich složitějších variant, s aplikovaným relačním operátorem do logických podmínek. Budeme se zabývat opět odlišným syntaktickým zápisem logických operátorů v C++ od matematiky a upozorním na podobnost jejich syntaxe s operátory bitovými.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku se velmi podrobně seznámíme se vstupem a výstupem na textovou konzoli. Začneme popisem jednoduchého vstupu a výstupu a pak dále navážeme, jak se pomocí speciálních příkazů, zvané manipulátory, provádí formátovaný výstup. Zmíníme například zápis čísel v různých číselných soustavách, výstup desetinných čísel v různých formátech nebo budeme mluvit o způsobech zarovnávání textu a s tím souvisejícími parametry.

Pokračovat ve čtení