Základy jazyka C++

Tento modul pojednává o naprostých základech jazyka C++. Předpokladem je, že čtenář se již někdy v minulosti zabýval alespoň procedurálním programováním. Tyto stránky obecně nejsou učebnicí programování, i když některá témata z obecné teorie procedurálního programování v tomto modulu nastíníme, ale už jen pro jejich zopakování.

Cílem tohoto modulu je položit základy znalostí C++ a tím dát čtenáři řekněme “mapu”, která mu umožní orientaci v této problematice, aby mohl pokračovat v dalším studiu tohoto jazyka do větší hloubky na témata, která bude v praxi potřebovat nebo která ho budou zajímat.

Závěrem prostudování tohoto prvotního modulu by kromě jiného měla být i schopnost psát jednoduché konzolové aplikace.

Nyní už ale přistupme k popisu jednotlivých kapitol:

 1. Úvod do jazyka C++
  V této kapitole si nastíníme nejzákladnější prvotní informace o jazyce C++. Ukážeme si vstupní funkci každého programu, způsob zápisu komentářů a nastíníme proces překladu zdrojových kódů do spustitelné binární podoby.
 2. Číselné datové typy a proměnné
  V této kapitole se dovíte, jak pracovat s číselnými hodnotami. Představíme si pojmy jako, co to jsou proměnné, datové typy, dále jaké operátory jazyk C++ nabízí a v neposlední řadě i vstup a výstup čísel na textovou konzoli.
 3. Příkazy pro řízení běhu programu
  Tato kapitola obecně pojednává o příkazech pro řízení běhu programu. Je představen příkaz if  a různé formy cyklů jazyka C++ a dále je vysvětlen logický datový typ bool spolu s relačními a logickými operátory, které jsou využívány k tvorbě podmíněných výrazů.
 4. Ukazatelé, pole a reference
  Cílem této kapitoly je nastínit práci s ukazateli, poli a referencemi, ukázat aritmetiku operátorů a popsat jejich vzájemné vztahy.
 5. Funkce
  V této kapitole se ponoříme do definice pojmu funkce, rozvedeme vlastnosti formálních parametrů a popíšeme způsoby předávání hodnot volaným funkcím.
 6. Dynamické datové struktury
  Tato kapitola pojednává o strukturách jako složených datových typech z několika jiných a ukazuje práci s alokací dynamickou paměti pomocí speciálních operátorů new delete.
 7. Práce se soubory
  V této kapitole se seznámíme se základní prací se soubory jako je jejich otevírání, zápis do souboru, čtení ze souboru a jejich zavření. Tuto funkcionalitu si ukážeme pomocí dvou sad funkcí, jedna ze standardní knihovny, druhá z knihovny STL.
 8. Výpočty s čísly
  V této kapitole probereme hlouběji různé datové typy C++ pro čísla, dále se seznámíme s dalšími operátory či různými matematickými funkcemi a na závěr si ukážeme, jak generovat v programu náhodná čísla.
 9. Práce s textem
  Tato kapitola popisuje způsob zápisu textu a funkce pro práci s ním. To vše za využití napřed standardní knihovny C++ a po té knihovny STL.
 10. Funkce pro práci s datem a časem
  V této kapitole popíšeme základní funkce pro práci s datem a časem.
 11. Moduly v jazyce C++
  V této kapitole budou definovány dva základní pojmy, a to rozhraní a implementace. Z těchto pojmů bude odvozen význam dvou základních typů souborů C++, a to hlavičkových a souborů obsahujících vlastní zdrojový kód. Dále bude popsána kompilace jazyka a na závěr význam jmenných prostorů.